image43

Generelle forretningsvilkår for kunders handel i finansielle instrumenter gjennom Fender Capital AS.

Ved enhver handel gjennom Fender Capital AS, heretter kalt foretaket, aksepterer kunden disse forretningsvilkår. Aksept ansees gitt etter at foretaket har mottatt en ordre.

Vilkårene kan endres ved at kunden gis varsel om dette.


Konsesjon og tilsyn

Foretaket er tilknyttet agent av Svensk Vârdepappersservice AB som ligger under Finansinspectionen i Sverige. Virksomheten i Norge er underlagt Finanstilsynet i Norge sitt tilsyn. Foretaket tilbyr ordrefornidling og yter investeringsrådgivning, jf. Verdipapirhandellovens § 2-1 første ledd nr. 1 og 5.


Kundeklassifisering og egnethet.

Foretaket har i henhold til verdipapirhandelloven plikt til å klassifisere sine kunder i som ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder. Kunder blir automatisk klassifisert som ikke-profesjonelle hvis ikke kunden ønsker å bli klassifisert som profesjonell, og kundens situasjon tilfredsstiller de krav som stilles for å bli klassifisert som en profesjonell investor, med de følger dette har.

For å oppfylle kravet i verdipapirhandelloven om å foreta egnethets- og hensiktsmessighetstest, har Foretaket plikt til å innhente opplysninger fra kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. Dette gjøres på en aktsom og ansvarsfull måte.

Informasjon kunden gir Foretaket er fullstendig taushetsbelagt.

Kunden er innforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om det aktuelle finansielle produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser. Videre er kunden innforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om det finansielle produktet er hensiktsmessig eller egnet for kunden og heller ikke være. Dersom Foretaket gis ufulllstendige eller feilaktige opplysninger vil vurderingen om handelen er hensiktsmessig eller egnet for kunden bli gjort på feil grunnlag og Foretaket vil ikke kunne lastes for dette.


Gjennomføring av ordre - handel

Alle ordrer gjøres skriftlige og er bindene fra de er mottatt av foretaket. 

Foretaket tilbyr investeringsalternativer med standardiserte betingelser. Disse vil fremkomme tydelig av presentasjonsmateriellet til hvert enkelt produkt som kunden vil motta i forkant av ordreutførelsen.

Foretakets godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller annet, avtales ved ordreinngåelse. Kunden opplyses om betalingsbetingelser og de totale kostnader som kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, og er ansvarlig for å betale til rett tid.

Foretaket er ansvarlig for at det finansielle instrumentet kunden har handlet i blir overført etter avtalen.


Risiko og ansvar

Investering i og handel med finansielle instrumenter er forbundet med risiko for tap. Investert kapital vil kunne stige eller falle i verdi avhengig av utviklingen til alt fra global til et enkelt selskaps økonomi. 

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av handelen. Foretaket har såldedes ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Foretaket.

Foretaket gjør her kunden uttrykkelig oppmerksom på at de produkter/tjenester foretaket tilbyr normalt er komplekse og innebærer middels eller høy risiko.


Interessekonflikter

Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter. Foretaket har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Foretaket opererer uavhengig av hverandre slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Foretaket har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Foretakets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.


Hvitvasking – tiltak

Ved etablering av kundeforhold skal selskapet foreta legitimasjonskontroll og kunden må dokumentere sin identitet, angi og dokumentere eventuelle fullmaktsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Kunder som er juridisk(e) person(er) skal i tillegg opplyse om selskapets LEI-kode.


Kundeklager

Klager fremsettes Foretaket eller Svensk Vâredepappersservice uten ugrunnet opphold.

Fender Capital AS

Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo, Norway


Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Sentralbord +47 22 83 90 00

Send oss en melding

Avbryt